Festive_Bottom

Festive_Bottom
Item ID280
TypePants
Weight0.65kg
Slots4 (2×2)
Pro ItemYes