Skeleton_Bottom

Skeleton_Bottom
Item ID588
TypePants
Weight0.65kg
Slots4 (2×2)
Pro ItemYes