Sheriff

Sheriff
Item ID689
TypeVest
Weight0.15kg
Slots1 (1×1)
Pro ItemYes

    http://https://www.youtube.com/watch?v=_PBkecPFM5c